Teelten

Het project beoogt om droogtekaarten op te maken en hier een concrete vervolgbewerking aan te koppelen, zoals variabel poten/zaaien/irrigeren/bemesten….
De laatste jaren zette PVL zich extra in inzake onderzoeken, projecten en kennismomenten in het kader van de verspreiding…
Dit project wil de ervaringen met de teelt en het vervoederen van veldbonen doortrekken van biologische bedrijven naar de gangbare rund(melk)veehouderij…
Het organische stofgehalte van de Vlaamse landbouwgronden vertoont een duidelijk dalende trend. Dit is negatief voor de bodemkwaliteit en…
De agrarische sector is historisch gezien een vrij traditionele sector. Door de steeds striktere exploitatievoorwaarden en de steeds luidere…
Het organische stofgehalte van de Vlaamse landbouwgronden vertoont een duidelijk dalende trend. Dit is niet alleen negatief voor de…
De zaaizaadontsmettingen staan in meerdere teelten onder druk, zo ook voor de maisteelt. Het doek viel reeds voor Sonido…
Zowel in Nederland als in Vlaanderen worden er in de veeteelt jaarlijks omvangrijke mestoverschotten gerealiseerd. Deze mestoverschotten worden deels…
Dit project handelt rond het vrijwaren van vervuiling van grond- en oppervlaktewater door chemische stoffen afkomstig van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen…
Irrigatie is al decennia lang onontbeerlijk voor de productie van groenten, aardappel en ook voedergewassen in de projectregio Kempen-Maasland. In…

Neem contact op

Contact Us