status:

(Her)ontdekken van het bodemleven

Het project richt zich op het (her)ontdekken van het bodemleven in Noord-Limburgse landbouwpercelen.

Bodemleven is een essentieel onderdeel van bodemkwaliteit, maar wordt vandaag de dag vaak over het hoofd gezien. Bodemanalyses reiken meestal niet verder dan de fysische en chemische parameters, waaronder het organische stofgehalte, maar missen de bodem microbiologie. Bodembacteriën en schimmels zijn namelijk essentieel voor de conversie van organische naar minerale nutriënten, het beter beschikbaar maken van voedingsstoffen voor planten, droogte resistentie en ziekteweerbaarheid.

Het is een belangrijke doelstelling van dit project om het aspect bodemleven in bodemkwaliteit extra onder de aandacht te brengen. Het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgt voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit op fysisch, chemisch en biologisch vlak. De toepassing van zware machines, gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, monocultuur, etc. is vaak nefast voor onze bodems. Een transitie in het denken en doen van landbouwers is noodzakelijk om het tij te doen keren. Een betere kennis van en waardering voor de bodem en microbieel bodemleven vormt een eerste stap naar een beter bodembeheer.

Het project focust zich bij de start op het inventariseren van het bodemleven onder variërende landbouwtoepassingen. Op deze manier tracht het project de landbouwers een beter inzicht te geven in de huidige toestand van de Noord-Limburgse landbouwbodems. De inventarisatie vormt ook de basis voor de demonstratie en scholing van de landbouwers, het belangrijkste deel van het project. Een goede kennis van het bodemleven is fundamenteel voor een goed bodembeheer. Het project beoogt zo een hogere waardering en verbetering van de bodemkwaliteit op Noord Limburgse landbouwpercelen te verkrijgen op lange termijn.

Partners

  • Centrum voor mileukunde
  • Pibo

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Leader
  • Limburg

Neem contact op

Contact Us