status:

BESS: Bedrijfsadvies Erf- en SiloSappen

De stroomgebiedbeheerplannen streven naar een goede oppervlakte- en grondwaterkwaliteit om zo o.a. ook een aantal watergebonden natuurdoelen in Vlaanderen met succes te realiseren. De verbetering van de waterkwaliteit in het landbouwgebied is de laatste jaren gestagneerd. Het is dus belangrijk om blijvend in te zetten op een kwaliteitsverbetering. De uitzonderlijke weersomstandigheden hebben ongetwijfeld een rol gespeeld in de stagnatie maar ook puntlozingen hebben nog een belangrijke invloed op de waterkwaliteit. Het wegwerken van puntlozingen heeft dan ook een directe impact op de verbetering van de lokale waterkwaliteit.

Dit project focust specifiek op de problematiek van erfsappen. De afspoeling van erfsappen is een onderschat probleem dat de laatste jaren sterker aan de oppervlakte is gekomen. Op heel wat
landbouwbedrijventerreinen treedt er, vaak onbewust, vervuiling van het afstromend water op. Wanneer dit afspoelend nutriëntrijk water in het oppervlaktewater terecht komt of in de bodem infiltreert zorgt dit lokaal voor een toename van de concentratie aan stikstof, fosfor en ander organisch materiaal.
De toegenomen aandacht voor deze problematiek blijkt tevens uit de recent gefinaliseerde BBT-studie ‘Erfsappen’.

In dit project is het de doelstelling om bedrijfsbezoeken uit te voeren op diverse veeteeltbedrijven om na te gaan welke problemen er zich op praktijkbedrijven stellen. Op het praktijkbedrijf zal een adviseur een checklist overlopen om na te gaan waaraan de bedrijfsleider moet voldoen en welke werkpunten er mogelijk nog zijn.

Deze checklist vormt de basis om een bedrijfsadvies op te stellen. Daarnaast zullen ook een aantal BBT’s op hun robuustheid en haalbaarheid in de praktijk worden gedemonstreerd. Dit vormt de basis voor de uitwerking van praktijkgetuigenissen die een inspiratiebron worden voor de sector. Deze zullen op het einde van het project leiden tot een brochure met tips en tricks m.b.t. het voorkomen van de negatieve gevolgen van erfsappen.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

  • Inagro
  • Hooibeekhoeve

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us