Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf

Op weg naar een duurzaam melkveebedrijf: de kracht van vruchtwisseling.

Op een melkveebedrijf vormen mais en gras de basis van het rantsoen voor het vee. Het is dan ook logisch dat dit de twee hoofdteelten zijn van een melkveebedrijf. Hierdoor domineren deze teelten vaak hoewel er voldoende onderzoek is over de voordelen van vruchtwisseling en de nadelen van monocultuur.

Veranderde omstandigheden en wetgeving rond vruchtwisseling

Ondanks de praktijkkennis over de voordelen van vruchtwisseling bij de praktijkcentra, de sturende wetgeving en sensibilisering, bleven veel melkveehouders vasthouden aan monocultuur.
Vooral op zandgronden, blijft de rotatie beperkt. Dit terwijl er voldoende alternatieve hoogwaardige teelten voorhanden zijn.   Maar de huidige wijzigingen in het beleid, zowel in het GLB als in de IPM-wetgeving, verplichten de landbouwer om een effectieve vruchtwisseling toe te passen op zijn percelen.

Hindernissen en mogelijkheden: implementatie van nieuwe gewassen

Voor veel melkveehouders is dit een uitdaging.  De landbouwer staat voor een eerste belangrijke hindernis: de opeenvolgende teelten kiezen per perceel. Hierbij moet rekening worden gehouden met de inpassing in het rantsoen of mogelijke afzetmarkt, kansen en valkuilen in het kader van ziekte-overdracht, wetgeving…

Een tweede hindernis die genomen moet worden is de implementatie van teelten die voor de landbouwer nieuw zijn of waarmee hij in het verleden misschien een negatieve ervaring heeft gehad. Het gaat hierbij om technische aspecten (zaai, oogst, gewasbescherming), mogelijke samenwerkingen met een loonwerker en een goed zicht krijgen op de kwaliteiten van een teelt. Deze teelt is misschien niet steeds puur financieel, maar biedt wel kansen naar bekalking, bemesting, koolstofopbouw, bodemkwaliteit en/of IPM.

Ons project: Ervaringen en praktische richtlijnen delen

Binnen dit project staat ervaringen delen centraal.  De landbouwers kunnen elkaar informeren over verschillende teelten, de optimale rotatie en het  gebruik van groenbedekkers die zij toepassen op hun bedrijf. Het PVL biedt dan weer praktische richtlijnen  om een realistisch rotatieschema op te stellen voor het bedrijf. Alsook worden er ook demonstraties gegeven zodat landbouwers de effecten van deze aanpassingen kunnen zien.

Samen streven we naar een robuust en duurzaam melkveebedrijf, waar vruchtwisseling een centrale rol speelt in het behoud van bodemkwaliteit en de toekomst van de landbouw. 🌱🐄

Projectpartners: LCV, Hooibeekhoeve, Proefhoeve Bottelaere, HOGENT – UGENT

Neem contact op

Contact Us