Projecten

Projecten van PVL

Teelten

Maïs zonder dorst

De landbouwcijfers tonen aan dat maïs van alle landbouwteelten in Limburg het grootste areaal inneemt. Daarnaast gaat er, zeker in het noorden van onze provincie, tijdens droge periodes heel wat irrigatiewater naar deze teelt. Zorgen dat maïs minder gevoelig is voor droogte en hitte zal bijgevolg de vraag naar water tijdens deze periodes sterk doen dalen. Als landbouwer kan …

Maïs zonder dorst Lees meer »

Hemp2Comp

Hemp2Comp

Dit innovatieve project zet in op de klimaatverandering en de transitie naar een circulaire, duurzame economie. De focus ligt op hennepvezel als een veelbelovende grondstof in de ‘fiber’-categorie. Hennep, een gewas met minimale milieu-impact, wordt niet alleen ingezet voor niet-voedingsdoeleinden, maar biedt ook oplossingen voor milieuproblemen zoals PFAS/PFOS-vervuiling. Het project streeft naar het verankeren van …

Hemp2Comp Lees meer »

PigID: Efficiënter management van het varkensbedrijf via individuele opvolging van de zeugen en vleesvarkens.

Op een varkensbedrijf is momenteel nog veel ruimte voor optimalisatie. Een zeugenhouder selecteert zeugen en beren op basis van vruchtbaarheid en andere kraamstalparameters, maar bijna niet op groei en kwaliteit van de nakomelingen. In de dek- en kraamstal kunnen relevante parameters nog worden bijgehouden op niveau van de zeug. Voor biggen en vleesvarkens was individuele dieropvolging tot …

PigID: Efficiënter management van het varkensbedrijf via individuele opvolging van de zeugen en vleesvarkens. Lees meer »

Digistuw: Digitaal platform voor een afgestemd beheer van stuwtjes en perceelsgrachten

De droogte van de afgelopen jaren heeft grote schade teweeggebracht in de landbouw. Klimaatmodellen geven aan dat dergelijke periodes van droogte in de toekomst vaker en nog extremer zullen voorkomen. Het vergroten van de (natuurlijke) waterbeschikbaarheid is belangrijk om de landbouw weerbaarder te maken tegen droogte. Het plaatsen van stuwtjes op perceelsgrachten is in vele …

Digistuw: Digitaal platform voor een afgestemd beheer van stuwtjes en perceelsgrachten Lees meer »

ADaM & PreciLa

De Vlaamse en Nederlandse landbouw staat voor diverse uitdagingen, waaronder dalende rentabiliteit, groeiende bedrijfsgrootte en een grote milieudruk. Daarnaast vindt er internationaal een datarevolutie plaats richting een slimmere landbouw waarbij data wordt gegenereerd via sensoren in de bodem, op het gewas, op drones etc. Deze data wordt vervolgens bewerkt met algoritmes en zijn uitwisselbaar via …

ADaM & PreciLa Lees meer »

BESS: Bedrijfsadvies Erf- en SiloSappen

De stroomgebiedbeheerplannen streven naar een goede oppervlakte- en grondwaterkwaliteit om zo o.a. ook een aantal watergebonden natuurdoelen in Vlaanderen met succes te realiseren. De verbetering van de waterkwaliteit in het landbouwgebied is de laatste jaren gestagneerd. Het is dus belangrijk om blijvend in te zetten op een kwaliteitsverbetering. De uitzonderlijke weersomstandigheden hebben ongetwijfeld een rol …

BESS: Bedrijfsadvies Erf- en SiloSappen Lees meer »

WAVE: Waterverbruik in de Veehouderij

De veehouderij is, net als de volledige landbouw, sterk afhankelijk van water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de klimaatverandering die ondermeer gekenmerkt wordt door langere droogteperiodes ook binnen de veehouderij leidt tot waterschaarste. Hoewel deze problemen van waterschaarste voor de volledige land- en tuinbouwsector een uitdaging vormen, is de uitdaging binnen de veehouderij …

WAVE: Waterverbruik in de Veehouderij Lees meer »

ConnectingPigs: Ontwikkeling laagdrempelige en sectorbrede monitoring & benchmarking in de varkensmesterij

De varkenshouderij is een sector in zwaar weer. De constante druk op de marges van de primaire producent maakt het meer en meer noodzakelijk om maximaal in te zetten op efficiëntie om met zo min mogelijk kosten een zo hoog mogelijk rendement te behalen. In een versnipperde, concurrentiële sector is het vergelijken van prestaties vaak …

ConnectingPigs: Ontwikkeling laagdrempelige en sectorbrede monitoring & benchmarking in de varkensmesterij Lees meer »

drone

Automatische onkruidherkenning ter optimalisatie van landbouwteelten

In het kader van de Blue Deal moet de landbouwsector haar omgang met water verbeteren. In de landbouw betekent dat enerzijds het neervallende water beter borgen en anderzijds het aanwezige water zo efficiënt mogelijk benutten. De toename van de aanwezigheid van onkruiden in de hoofdteelt zorgt echter o.a. voor competitie om water. Bovendien zal deze …

Automatische onkruidherkenning ter optimalisatie van landbouwteelten Lees meer »

Neem contact op

Contact Us