status:

Structurele aanpak van specifieke knelpunten op weg naar een goede waterkwaliteit

Het nieuwe mestactieplan (MAP 6) heeft verschillende nieuwe maatregelen genomen om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen te verbeteren. De Europese doelstelling bepaalt dat het oppervlakte water op 95% van alle meetpunten minder dan 50 mg Nitraat per L mag bevatten. In MAP 6 heeft Vlaanderen die richtlijn een andere invulling gegeven door te werken met afstroomgebieden. Binnen een bepaald afstroomgebied moet het gemiddelde nitraatgehalte van de verschillende meetpunten lager zijn dan 18 mg per L. Deze benaderingswijze wijkt dus wat af van de Europese richtlijn. In de praktijk blijkt echter dat ongeacht de benaderingswijze er heel wat probleempunten zijn die zelfs mits ingrijpende maatregelen geen verbetering lijken te vertonen. Zo zijn er in de praktijk meetpunten die ondanks 10 jaar aan inspanning geen positieve evolutie vertonen.

De doelstelling van het project is specifiek het aanpakken van nitraatrijke meetpunten (bronnen) met een historisch karakter d.w.z. meetpunten die reeds vele jaren systematisch hoge nitraatconcentraties laten optekenen. Het project wil deze meetpunten aanpakken d.m.v. een participatief proces in samenwerking met de landbouwers rond bepaalde meetpunten.

De doelstelling van het project is om op 2 à 3 plaatsen door samenwerkingsverbanden met landbouwers tot een structurele verbetering te komen van de waterkwaliteit op een specifiek meetpunt. Op deze manier kunnen die intensieve samenwerkingsverbanden een voorbeeld zijn voor andere regio’s in Vlaanderen.

Partners

  • Boerennatuur
  • Pibo
  • PC Fruit
  • Vlaamse Land Maatschappij
  • Vlaamse Mileumaatschappij

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Leader
  • Limburg

Neem contact op

Contact Us