status:

Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt

Dit project wil de ervaringen met de teelt en het vervoederen van veldbonen doortrekken van biologische bedrijven naar de gangbare rund(melk)veehouderij en van de akkerbouwregio in het westen naar deze in het oosten van Vlaanderen. Het doelpubliek omvat zowel gangbare akkerbouwers als rund(melk)veehouders.

In de eerste plaats zal er aandacht zijn voor de teelttechniek van winterveldbonen. Via demonstratieproefvelden worden de aspecten rassenkeuze, bemesting en onkruidbestrijding alsook de mogelijkheden van mengteelt van veldbonen met wintergranen onder de aandacht gebracht. De nog ongekende techniek van het toasten van veldbonen zal op één centrale locatie gedemonstreerd worden met een mobiele installatie.

Gezien het lage opbrengstpotentieel op lichte gronden en de hoge gronddruk (l/ha) bij gespecialiseerde melkveebedrijven, mag men niet verwachten dat deze bedrijven zelf veldbonen gaan telen. Akkerbouwers daarentegen staan wel open voor een teelt als veldbonen, maar hebben vaak geen garantie op afzetmogelijkheden. Voorlopig zet de mengvoedersector niet in op aan- en doorverkoop van veldbonen. Maar net als bij mest en ruwvoer(maïs) kan er een samenwerking of markt ontstaan waarbij de akkerbouwer veldbonen voor de rund(melk)veehouder teelt. Daarom zullen akkerbouwers en rundveehouders met elkaar in contact worden gebracht.

Via een voederproef met melkvee wordt het effect op de productieresultaten en voersaldo gemeten na het vervangen van een hoeveelheid soja in het rantsoen door veldbonen. Daarnaast worden ervaringen met veldbonen op praktijk(vee)bedrijven verzameld en opgevolgd. Op een indirecte manier wordt gewerkt aan een vlottere inpassing van een alternatief voer zoals veldbonen in het melkveerantsoen via een opleiding aan adviseurs over de recent door ILVO ontwikkelde rantsoentool.

Tips en aanbevelingen worden samengevat in een ‘teeltmovie’ die de demo’s en getuigenissen van landbouwers in beeld brengt en zo de belangrijkste informatie voor de akker- of veehouder die wil starten met veldbonen weergeeft.

Daarnaast zal over de resultaten gecommuniceerd worden via proefveldbezoeken, presentaties voor LCV-actueel of Veetournee, …, de digitale nieuwbrieven en sociale media van LCV en de partners en de vakpers. In een digitale brochure worden de resultaten van het project gebundeld.

Partners

  • Pibo
  • Ho Gent
  • Inagro
  • Universiteit Gent
  • Hooibeekhoeve
  • Ilvo

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Bijkomende info

Documenten

Neem contact op

Contact Us