status:

Peilgestuurde drainage

Onderzoek van samengestelde peilgestuurde drainage in functie van de teeltopbrengsten en de kwaliteit van het oppervlaktewater

Omwille van de klimaatveranderingen nemen problemen met betrekking tot enerzijds verdroging van de bodem en anderzijds met water oververzadigde gronden toe. Ter verbetering van deze waterhuishouding op landbouwpercelen behoort draineren tot een mogelijkheid. Bij een klassieke drainage zijn er echter ook belangrijke keerzijden. Een te grote waterafvoer in droge periodes leidt tot opbrengstverliezen en/of hogere kosten. Tegelijkertijd zorgt de snelle waterafvoer ook voor een snelweg van nitraten en fosfaten naar het oppervlaktewater. Tevens dringt Europa ook aan om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren om de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water te behalen. Door gebruik te maken van een samengestelde peilgestuurde drainage kan op perceelsniveau een betere waterhuishouding bekomen worden waardoor bovenstaande neveneffecten niet meer van toepassing zouden zijn.

Bron: Waterschap Peel en Maasvallei

Bij een traditionele drainage monden de drainagebuizen rechtstreeks uit in de sloot. Daarbij wordt het waterpeilniveau constant laag gehouden. Dat lage peil is gedurende een grote periode doorheen het jaar eigenlijk te laag. Te laag in die zin dat de landbouwer geen werkzaamheden dient te verrichten op het veld, en het waterpeil dus hoger kan zijn gedurende die perioden. Dat onnodig lage waterpeil kan in droge zomerperioden voor verdroging zorgen, die soms dient te worden opgevangen met beregening.
Bij een samengestelde peilgestuurde drainage, daarentegen, monden de drainagebuizen uit in een verzameldrainbuis. Op die verzameldrainbuis kan met behulp van een ‘Systeem van Iersel’ het waterpeil worden geregeld. De landbouwer kan bijgevolg gedurende de periode dat hij niet op het veld moet zijn voor werkzaamheden, het waterpeil hoog houden.

Een belangrijke doelstelling van dit project is nagaan of via een betere waterhuishouding met behulp van de samengestelde peilgestuurde drainage een hogere teeltopbrengst kan behaald worden. De capaciteit aan water dat een perceel met peilgestuurde drainage kan bergen zal dan ook onderzocht worden. Om een objectieve beoordeling van de teeltopbrengsten te bekomen zullen de teelten gedurende het groeiseizoen opgevolgd worden. Bij de oogst zullen de opbrengsten kwantitatief en kwalitatief vergeleken worden. Deze proef dienen we twee jaar achter elkaar uit te voeren. Op deze manier kunnen we de landbouwers objectieve en volledige informatie aanbieden.

Partners

  • Bodemkundige Dienst
  • Boerennatuur

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Leader
  • Limburg

Neem contact op

Contact Us