status:

Opportuniteiten van insecten voor duurzame voeding en circulaire voedingssystemen

Door de groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar voedsel en dierlijke eiwitten toe. De traditionele vleesproductie vraagt echter veel ruimte en natuurlijke hulpbronnen. Alternatieve, duurzame eiwitbronnen, zoals insecten, kunnen een oplossing bieden. Tevens kunnen nevenstromen, die nu nauwelijks of niet benut worden, dienst doen als voeder voor het kweken van insecten. In tegenstelling tot conventionele landbouwhuisdieren is er amper kennis over het kweken van insecten en hoe zij bijdragen aan een circulair voedingssysteem.

Waar jongeren in het lager- en middelbaar onderwijs leren over de werking van conventionele landbouwbedrijven, gaat er nog weinig aandacht naar het kweken van insecten en hun toepassingsmogelijkheden.

De doelstelling van het project is specifiek het onder de aandacht brengen van de opportuniteiten van insecten omtrent duurzame voeding en circulaire voedingssystemen bij kinderen en jongeren.
Door het uitwerken van zowel theoretische als praktische lesmodules die gebruikt kunnen worden in de lagere- en middelbare scholen, wordt er getracht om kinderen en jongeren te informeren over insecten, de kweek ervan en hun toepassingsmogelijkheden.
Door middel van een participatief proces in samenwerking met leerlingen van de lagere- en middelbare school worden tijdens dit project enkele insectenkweken opgestart. Het project wil hiermee samen met de leerlingen de volgende vraag beantwoorden: Welke kweek van insecten zal praktisch haalbaar alsook veelbelovend zijn met oog op toepassingen in de verwerking van afvalstromen en als alternatieve hoogwaardige eiwitbron? Kan het restsubstraat van de insectenkweek, het zogenaamde frass, op zijn beurt weer gebruikt worden als meststof?

Door de kinderen en jongeren nauw te betrekken bij het proces wordt de beleving op het platteland verhoogd. Mensen worden op een participatieve manier geïnformeerd over de mogelijkheden en het toekomstperspectief van insecten.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

  • Biotechnicum
  • Radius
  • De Driehoek

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Leader
  • Limburg

Neem contact op

Contact Us