status:

Goede praktijken als sleutel tot duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Dit project handelt rond het vrijwaren van vervuiling van grond- en oppervlaktewater door chemische stoffen afkomstig van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen waardoor er geen risico’s zijn voor mens, dier en milieu. Het algemeen doel van het project stelt zich rond het verbeteren van de gemeten waterkwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Het weren van puntvervuilingen en het behalen van een maximaal rendement van de toe te passen gewasbeschermingshandelingen staan centraal.

Het project zal uitgewerkt worden als een probleemontleding met actiepunten naar preventie en end-of-pipe technieken.

  1. Preventie: de combinatie van een visuele en kwantitatief gestaafde sensibilisatie en de opbouw van hapklare kennis rond ideale omstandigheden voor de toepassing van gewasbescherming.
  2. End-of-pipe technieken: de opbouw van biozuiveringssystemen (biofilters) om water belast met gewasbeschermingsmiddelen op een arbeids- en milieuvriendelijke wijze te zuiveren.

De opgebouwde kennis zal meermaals per jaar worden gepresenteerd tijdens kleine demomomenten zodat de wederzijdse informatieoverdracht zo makkelijk mogelijk verloopt.

Het doelpubliek van dit project situeert zich bij ieder die in contact komt met gewasbescherming. Hieronder valt alle gebruik binnen de land- en tuinbouw , maar eveneens de producerende industrie, verdelers en particulieren. Laatstgenoemd publiek komt slechts met een beperkte hoeveelheid gewasbescherming in aanraking, maar de producten zijn makkelijk aankoopbaar (bv. Aveve, Carrefour,…) en er valt een zeer groot gebrek aan goede kennis over de opslag, het gebruik en de persoonlijke bescherming aan te merken.

In de toekomst zal het mogelijk zijn om bepaalde hulpmiddelen zoals een bussenuitdrupsysteem, spuitkit, biofilter e.a. te verkrijgen via dit project. Verdere details rond deze werking wordt later gecommuniceerd.

Partners

  • Pibo
  • PC Fruit

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Leader
  • Limburg

Neem contact op

Contact Us