status:

CVBB

Het Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) is een vzw opgericht als één van de flankerende maatregelen van MAP4. CVBB heeft als doel de landbouwers te informeren en begeleiden op vlak van bemesting. Het CVBB wil bijdragen aan een betere waterkwaliteit om zo mee de doelstellingen van de Vlaamse mestwetgeving te behalen. Het CVBB staat in voor de organisatie van waterkwaliteitsgroepen en het begeleiden van land- en tuinbouwers bij hun bemesting. De CVBB medewerkers zijn werkzaam vanuit verschillende praktijkcentra verdeeld over Vlaanderen waaronder ook het PVL te Bocholt.

De nitraatconcentratie van oppervlaktewater mag volgens de Nitraatrichtlijn maximaal 50 mg nitraat per liter bedragen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt maandelijks het nitraatgehalte aan de MAP-meetpunten op. Medewerkers van CVBB bemonsteren maandelijks de afstroomgebieden van rode MAP – meetpunten. Door stroomopwaarts van het MAP – meetpunt nitraatmetingen uit te voeren, kunnen eventuele bronnen van nitraataanrijking in kaart worden gebracht.

Bedrijfsbegeleiding

Land- en tuinbouwers die vragen hebben over hun bemesting of problemen hebben met bijvoorbeeld een te hoog nitraatresidu kunnen bedrijfsbegeleiding aanvragen bij het CVBB. De begeleiding gebeurt vanuit de praktijkcentra land- en tuinbouw en de medewerkende partners. Allemaal instanties die ervaring hebben met praktijkgerichte teelt- en bemestingstechniek en die vertrouwd zijn met de Vlaamse land- en tuinbouwsector. De landbouwer kan zelf aangeven door welke betrokken instantie hij/zij wil begeleid worden.

Bij de begeleiding wordt er gewerkt met een pakket van 350 euro of hoger, waarbij maximaal 300 euro via het CVBB wordt gesubsidieerd. Minimaal 50 euro + de btw (6%) op het totale bedrag is door de land-of tuinbouwer zelf te betalen. Het pakket bestaat uit minstens één uur bedrijfsbegeleiding, aangevuld met ofwel 1 uur extra begeleiding ofwel een bepaling van de bodemreserve stikstof op 1 perceel na de oogst. Het resterende budget van het pakket kan dan vrijblijvend aangevuld worden met bijkomende uren bedrijfsbegeleiding of relevante staalnames met de focus op stikstofanalyses. De invulling van het pakket gebeurt in onderling overleg tussen de landbouwer en de begeleider. Wettelijk verplichte stalen komen niet in aanmerking voor het CVBB-begeleidingspakket.

Het hoofddoel van deze begeleiding is de telers te adviseren zodat ze een aangepaste en correcte bemesting op perceelsniveau kunnen bekomen. Daarnaast kan u ook bij ons terecht met algemene vragen over bodemvruchtbaarheid (bv vanggewassen of organische stof), bemesting (bv bemestingstechnieken of meststoffenkeuze) en mestwetgeving (bv fosforbemesting of vrijstelling focusbedrijf).

Waterkwaliteitsgroepen

Waterkwaliteitsgroepen zijn samenwerkingsverbanden tussen landbouwers en medewerkers van het CVBB met als doel de verontreiniging van water met nitraten en fosfaten afkomstig van de landbouw tegen te gaan. Het CVBB wil met deze samenwerking de waterkwaliteit in en rond rode MAP-meetpunten gebiedsgericht verbeteren. Met behulp van extra metingen van de nitraatconcentratie in de waterlopen stroomopwaarts van de MAP-meetpunten, uitgevoerd door de medewerkers van het CVBB, en de informatie die tijdens dergelijke waterkwaliteitsgroepen wordt verzameld, zoeken de CVBB-medewerkers samen met de lokale landbouwers naar oplossingen om de nitraatverontreiniging tegen te gaan.

Rond bepaalde rode MAP-meetpunten kan het CVBB de landbouwers aanbieden om de percelen intensiever op te volgen. Dit gebeurt via het nemen van grondstalen, die o.a. toelaten een bemestingsadvies voor het perceel op te stellen en via het opvolgen van de toegediende bemesting op deze percelen.

CVBB zet ook in op algemene sensibilisering. Via artikels en algemene infovergaderingen wordt ingegaan op de problematiek van nitraatverontreiniging van water en de mogelijke risico’s van nitraatuitspoeling. Hier worden technieken toegelicht om deze uitspoeling zo klein mogelijk te houden en percelen duurzaam te bemesten.

Neem contact op

Contact Us