status:

ConnectingPigs: Ontwikkeling laagdrempelige en sectorbrede monitoring & benchmarking in de varkensmesterij

De varkenshouderij is een sector in zwaar weer. De constante druk op de marges van de primaire producent maakt het meer en meer noodzakelijk om maximaal in te zetten op efficiëntie om met zo min mogelijk kosten een zo hoog mogelijk rendement te behalen. In een versnipperde, concurrentiële sector is het vergelijken van prestaties vaak moeilijk. De grote samenhang tussen primaire producenten maakt hier echter vaak wel een succesverhaal van. Bedrijfsleiderskringen, technische en economische benchmarkrapporten zijn op dit vlak goede voorbeelden. In deze rapportages worden de gegevens van het eigen bedrijf vergeleken met die van collega’s om de positie in de markt te kennen en van daaruit verbetering aan te vatten.

Managementpakketten spelen reeds een grote rol inzake prestatievergelijkingen in de fokkerij-tak (zeugen). De reden daarvoor is dat het bijhouden van fokkerij-data een veel grotere dagdagelijkse dwingende noodzaak is om het bedrijf te managen.

Voor biggen en vleesvarkens is dat veel minder het geval waardoor de opvolging bij veel varkenshouders al te vaak stopt op het moment van spenen, terwijl de registratie van de prestaties van biggen en vleesvarkens in de meeste managementprogramma’s wel mogelijk is. Het ingeven van vleesvarkensdata is echter eerder laagfrequent waardoor dit te weinig plaats krijgt in de dagelijkse routine. De varkenshouders die al data bijhouden in de mesterij doen dit bovendien veelal in Excel waardoor de vergelijking van de resultaten per definitie een heikele zaak wordt. Mede onder invloed van de zware druk op de marges van de varkenshouders komt er echter meer en meer animo om ook de vleesvarkensresultaten goed tegen het licht te houden en te benchmarken. Het is immers belangrijk om een link te kunnen leggen tussen productiemanagement en bedrijfsresultaten, om zo te zoeken naar oorzaak en gevolg. Dit kan enkel door intern te benchmarken (jezelf vergelijken met jezelf) als extern te benchmarken (jezelf vergelijken met anderen).

Essentieel hierbij is om appels met appels te vergelijken. Daarom is het ook nodig om voldoende aandacht te besteden aan data-uniformisering.

Dit project wil door een slim gebruik van gegevens en het koppelen van data van leveranciers en afnemers zoveel mogelijk barrières wegwerken die de varkenshouders ervan weerhouden de prestaties van de vleesvarkens in de mesterij intern en extern te benchmarken op een continue basis. Dit op zowel technisch als economisch vlak.
Daarnaast wordt tevens gepoogd om de productiegegevens te gebruiken voor het monitoren van het aanbod slachtrijpe vleesvarkens. Op deze manier kan met de deelnemende varkenshouders een gevoel van samenhang worden gecreëerd die enerzijds een antwoord biedt op de continue vraag uit de sector om een inzicht te verkrijgen in het aanbod van levende varkens in de (nabije) toekomst om zo de weg vrij te maken om op termijn met groepen van varkenshouders gezamenlijke initiatieven te nemen.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

  • Agrisyst
  • Vpov
  • Ilvo
  • Landbouwers ConnectingPigs

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us